......................................................................................................................................................................................................................
birthday cake

birthday cake

polyester, polyurethane, staples, pins, adhesive, 50 x 45 x 33 cm, 2018

heavenly guardian

heavenly guardian

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 41 x 48 x 21 cm, 2018

miracle birth

miracle birth

polyester, polyurethane, pins, staples, adhesive, 50 x 45 x 33 cm, 2018 

pink collared golden pup

pink collared golden pup

polyurethane, polyester, pins, adhesive, 42 x 45 x 27 cm, 2018

the golden fleece

the golden fleece

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 41 x 48 x 21 cm, 2018

sugar high

sugar high

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 51 x 49 x 36 cm, 2018

second lump

second lump

polyurethane, polyester, pins, adhesive, 52 x 66 x 37 cm, 2018

lilac layabout

lilac layabout

polyurethane, rayon, lurex, pins, adhesive, 26 x 68 x 43 cm, 2018

heart beater

heart beater

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 47 x 47 x 32 cm, 2018

intergalactic company

intergalactic company

polyurethane, polyester tassels, glue, pins, 53 x 43 x 29 cm, 2018

pink lump

pink lump

polyurethane, polyester tassels, glue, pins, 54 x 68 x 42 cm, 2018

birthday cake

polyester, polyurethane, staples, pins, adhesive, 50 x 45 x 33 cm, 2018

heavenly guardian

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 41 x 48 x 21 cm, 2018

miracle birth

polyester, polyurethane, pins, staples, adhesive, 50 x 45 x 33 cm, 2018 

pink collared golden pup

polyurethane, polyester, pins, adhesive, 42 x 45 x 27 cm, 2018

the golden fleece

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 41 x 48 x 21 cm, 2018

sugar high

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 51 x 49 x 36 cm, 2018

second lump

polyurethane, polyester, pins, adhesive, 52 x 66 x 37 cm, 2018

lilac layabout

polyurethane, rayon, lurex, pins, adhesive, 26 x 68 x 43 cm, 2018

heart beater

polyester, polyurethane, pins, adhesive, 47 x 47 x 32 cm, 2018

intergalactic company

polyurethane, polyester tassels, glue, pins, 53 x 43 x 29 cm, 2018

pink lump

polyurethane, polyester tassels, glue, pins, 54 x 68 x 42 cm, 2018

birthday cake
heavenly guardian
miracle birth
pink collared golden pup
the golden fleece
sugar high
second lump
lilac layabout
heart beater
intergalactic company
pink lump